Wordt u niet overbevraagd?

De belastinginspecteur heeft in de AWR belangrijke instrumenten om u te bevragen over uw fiscale situatie. Niet beantwoorden van vragen kan tot vergaande consequenties leiden. Zo kan de inspecteur overgaan tot het omkeren van de bewijslast. Dit betekent dat aangebrachte correcties alleen teruggebracht kunnen worden indien de belastingplichtige aantoont dat de aanslag te hoog is. In de praktijk is dit een zeer zware last waarbij de belastingplichtige zelden slaagt in zijn bewijs.

Inmiddels is er sprake van een goede bescherming van de belastingplichtige tegen het ongebreideld toepassen van dit recht. Om tot omkering van de bewijslast te kunnen komen dient de inspecteur een informatiebeschikking af te geven. De wettelijke bepaling die dit regelt is ingevoerd op 1 juli 2011.

In een arrest van 15 januari 2016 is beslist dat dit in alle gevallen waarin na 1 juli 2011 uitspraak op bezwaar is gedaan tegen een aanslag waarbij de inspecteur heeft gemaakt van zijn recht de bewijslast om te keren, sprake moet zijn van een informatiebeschikking. Bron: Hoge Raad 15 januari 2016, 15/01271, ECLI:NL:HR:2016: 37.

Tegen een afgegeven informatiebeschikking staat een afzonderlijke weg van bezwaar en beroep open. Op deze wijze kan verweer gevoerd worden tegen een inspecteur die vragen stelt die niet meer dienen om de binnen het kader van zijn onderzoek passende redelijkheid in acht te nemen.


Recent