Niets is voor de eeuwigheid. Dat geldt zeker voor ondernemingen. Het bestuur, de overige beleidsbepalers en andere betrokkenen van een onderneming, zoals financiers, crediteuren en potentiële overnamekandidaten, moeten altijd rekening houden met de risico’s die zich manifesteren bij het drijven van een onderneming.

Een andere verdeling van de risico’s door financieel zwaar weer, het afzonderen van pensioenen, de expansie van de onderneming (o.a. naar het buitenland) en tot slot het mogelijk maken van een opvolging vormen redenen over te gaan tot een herstructurering van de huidige structuur.   

 

Wanneer een onderneming start als eenmanszaak en succesvol is, dan kan het vanaf een zeker punt fiscaal van belang worden over te gaan naar een andere structuur.

 

Zeker als er meerdere partners zijn dan kan het inrichten van een vennootschap onder firma fiscaal voordelig zijn. 

 

Als de onderneming groeit dan is de inrichting van een vennootschap wellicht aan de orde. Dat is zeker van belang in de situatie waarin de onderneming een uitvinding doet of intellectual property (IP) of een pensioenverplichting in bezit heeft. 

Een juiste juridische structuur zorgt dan niet alleen voor de beperking van de fiscale lasten. Zij zorgt dan tevens ook voor de juiste risicospreiding.

 

Dat zelfde uitgangspunt geldt ook wanneer de onderneming expandeert naar het buitenland. Met name dient nauwkeurig bepaalt te worden of, hoe en waar de onderneming zich met het oog op haar buitenlandse belangen vestigt en welke juridische structuur daarbij passend is.

 

De meeste wijzigingen in de structuur kunnen, mits zorgvuldig gepland en opgebouwd fiscaal onbelast worden uitgevoerd. 

De wetgever heeft deze mogelijkheden bewust in het verleden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de belastingheffing op een evenwichtige manier tot stand kan komen en juist risicosprieding en opvolding niet door fiscale drempels onmogelijk wordt gemaakt. 

 

In dit kader kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de opvolgingsfaciliteit van artikel 3.65 wet inkomstenbelasting, de bedrijfs, juridische en aandelenfusie in de VPB, en de bedrijfsopvolgings regeling in de successie wet.  

 

Ook gedurende de lopende exploitatie kan het verstandig zijn de structuur al zodanig in te richten dat de bedrijfsrisico's worden beperkt. Door gericht gebruik te maken van de verschillende wettelijke mogelijkheden, waar onder de deelnemings vrijstelling en de fiscale eenheid in de VPB kan dit worden bereikt. 

TCF Consult biedt gerichte begeleiding voor deze situaties met als doel de fiscale druk terug te dringen.

 

Onze diensten omvatten onder meer het volgende:

  • Het analyseren van de aan de orde zijnde risico’s en in voorkomend geval opstellen van herstructureringsplannen;

  • Het inrichten van een optimale fiscale structuur onder beperking van de risico’s;

  • Advisering en begeleiding bij overname en opvolging;

  • Advisering en begeleiding  bij aandelenfusie, jurische fusie, bedrijfsfusie.

  • Adviseren en procederen over fiscale afwikkeling van faillissementen en bestuurdersaansprakelijkheid

     

Kennis maken?
043 234 00 20
info@tcfconsult.nl