Soms ben je het niet met elkaar eens. Ondernemers en ambtenaren hebben soms hele verschillende opvattingen over hoe de feiten en omstandigheden geïnterpreteerd moeten worden. Een geschil kan dan al gauw uit de hand lopen. 

De ervaring leert dat het van groot belang is op de juiste wijze te communiceren.

De Europese Unie zegt hier het volgende over

 

“De doelstelling om te zorgen voor een betere toegang tot de rechtspleging als onderdeel van het beleid van de Europese Unie voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, moet de toegang tot gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsmethoden omvatten. Deze richtlijn zou, inzonderheid wat de beschikbaarheid van bemiddelings-/mediationdiensten aangaat, aan de goede werking van de interne markt moeten bijdragen.”

 

RICHTLIJN 2008/52/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2008

De Nederlandse Wet kent een gesloten stelsel van rechtsmiddelen. De burger kan slechts tegen in de wet aangewezen besluiten opkomen door middel van in de wet aangewezen rechtsmiddelen.  De fiscus werkt aan de invulling van de geciteerde richtlijn mee door meer ruimte te geven voor het gesprek en mee te werken aan alternatieve vormen van geschilbeslechting.  Een goed gesprek geeft vaak meer mogelijkheden en ruimte om tot daadwerkelijke oplossing van de voorliggende menings-verschillen te komen dan de bestaande wegen van bezwaar en beroep.

 

TCF Consult is gespecialiseerd in het behandelen van bezwaar- en verzoek-schriften, het voeren van fiscale procedures en alternatieve vormen van geschilbeslechting. Door de jarenlange ervaring binnen belastingdienst in zowel de traditionele geschilbeslechting als binnen de alternatieve vormen vormt TCF Consult een ideale partner om tot snelle en eenvoudige oplossing te komen.

 

Met name wanneer grote belangen spelen bij de te nemen beslissingen kan een goed gevoerd vooroverleg tot de gewenste risicobeperking op lange termijn leiden.

 

Onze diensten omvatten onder meer het volgende:

  • Diagnose van de aan de orde zijnde problematiek en inventarisaties van risico’s;

  • Opstellen van verzoekschriften en bezwaarschriften en het vertegenwoordigen tijdens de bezwaarprocedure o.a.  in hoorzittingen; 

  • Het versnellen van langlopende bezwaarprocedures

  • Het opstellen van beroepschriften en het verlenen van vertegenwoordiging en bijstand in beroep bij de rechtbank, het Hof en de Hoge Raad. 

  • Het vertegenwoordigen van partijen bij verzoeken tot schadevergoeding bij de overheid;

  • Het desgewenst voeren van klachtprocedures;

  • Het begeleiden bij de toepassing van alternatieve geschilbeslechting zoals mediation

  • Advisering en begeleiding van ondernemers,  bestuurders, aandeelhouders en commissarissen inzake de verhouding tussen beleidsvoornemens en de fiscale gevolgen. Het desgewenst vertegenwoordigen en begeleiden bij het verkrijgen van rechtszekerheid bij de Belastingdienst

Kennis maken?
043 23 40 020
info@tcfconsult.nl