Belastingcontroles en geschillen

Controles en geschillen zorgen voor slapeloze nachten maar met de juiste advisering en bijstand van uw adviseur hoeft dat niet.

“Om zijn taak behoorlijk te kunnen uitoefenen heeft de belastingdienst informatie nodig. Zonder een juist en volledig beeld van de feiten is een behoorlijke heffing van belastingen niet mogelijk. Een belangrijk deel van zijn informatie krijgt de belastingdienst van de belastingplichtigen zelf en van administratieplichtigen. Op grond van de fiscale wetgeving (de AWR) zijn zij binnen bepaalde grenzen verplicht om aan de inspecteur op diens verzoek informatie te verschaffen die fiscaal relevant kan zijn. De belastingdienst heeft in dit opzicht vergaande bevoegdheden. De Hoge Raad heeft deze onderzoeksbevoegdheden omschreven als «zeer ingrijpende dwangmiddelen» (HR 10 februari 1988, BNB 1988/160). Er kan sprake zijn van zeer aanzienlijke administratieve lasten.”

Memorie van toelichting op het Wetsvoorstel Dezentjé-Hamming ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 645, nr. 3

De Belastingdienst zal in de komende jaren meer ondernemers dan voorheen in haar toezicht kunnen betrekken.   

Dat komt door de voortschrijdende digitalisering.

Als ondernemer wil je dit voor blijven. Daarbij kunnen wij helpen om de juiste weg te blijven vinden. 

En mocht je al het slachtoffer zijn van een controle, dan kennen wij de strategie en aanpak van de inspecteur door en door. 

Wij zorgen dat controles niet te lang duren. 

Mocht de inspecteur overgaan tot het opleggen van aanslagen dan kunnen wij zorgdragen dat de heffingen en boetes niet te hoog worden.

TCF Consult draagt bij deze discussies te voorkomen en zorgt voor oplossingen.

Kennis maken?
043 234 00 20
info@tcfconsult.nl

Onze diensten omvatten onder meer het volgende:
 

 • Het analyseren en adviseren ter zake van de omvang van administratieve verplichtingen zowel digitaal als analoog;
   

 • Het analyseren van de tijdens en na een belastingcontrole aan de orde zijnde bewijslast verdeling en in voorkomend geval het opstellen van een advies ter zake;
   

 • Het uitvoeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen Informatie-beschikkingen;
   

 • Het vertegenwoordigen en het verlenen van bijstand tijdens de belastingcontrole;
   

 • Beoordeling van en advisering ter zake van uitgebrachte (concept) controlerapporten;
   

 • Beoordeling van en advisering ter zake van opgelegde boetes en renten;
   

 • Het vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures ter zake van aangebrachte correcties, boetes en renten;
   

 • Het begeleiden en adviseren ter zake van uit opgelegde aanslagen voortkomende betalingsverplichtingen.