De toepassing van toezicht op de aangifte krijgt haar weerslag het sterkst tijdens de belastingcontrole. Een belastingcontrole vormt een ingrijpende gebeurtenis met mogelijk vergaande consequenties. De verwachting bestaat dat de Belastingdienst haar taak op dit gebied in de komende jaren uit zal gaan breiden waarbij het accent zal verschuiven van fysieke naar digitale controles. Daardoor zal de Belastingdienst meer ondernemers dan voorheen in haar toezicht kunnen betrekken.   

“Om zijn taak behoorlijk te kunnen uitoefenen heeft de belastingdienst informatie nodig. Zonder een juist en volledig beeld van de feiten is een behoorlijke heffing van belastingen niet mogelijk. Een belangrijk deel van zijn informatie krijgt de belastingdienst van de belastingplichtigen zelf en van administratieplichtigen. Op grond van de fiscale wetgeving (de AWR) zijn zij binnen bepaalde grenzen verplicht om aan de inspecteur op diens verzoek informatie te verschaffen die fiscaal relevant kan zijn. De belastingdienst heeft in dit opzicht vergaande bevoegdheden. De Hoge Raad heeft deze onderzoeksbevoegdheden omschreven als «zeer ingrijpende dwangmiddelen» (HR 10 februari 1988, BNB 1988/160). Er kan sprake zijn van zeer aanzienlijke administratieve lasten.”

Memorie van toelichting op het Wetsvoorstel Dezentjé-Hamming ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 645, nr. 3

De zeer ingrijpende dwangmaatregelen van de inspecteur omvatten niet alleen de mogelijkheid bijtellingen en schattingen te plegen en boetes op te leggen maar ook de omkering van de bewijslast. Deze laatste maatregel plaatst de belastingplichtige in een bijzonder lastige positie. Door de toepassing dient de belastingplichtige niet langer aannemelijk te maken wat de feiten en omstandigheden zijn geweest die aan de aangifte ten grondslag hebben gelegen, hij moet dit gaan aantonen. Dit aantonen moet volledig zijn. Zelfs bij geringe afwijkingen kan dit leiden tot het handhaven van de eerdere op schattingen gebaseerde aanslagen.

 

Bij de uitoefening van haar rechten is de belastingdienst gebonden aan verdragsrecht en aan beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het evenredigheidsbeginsel, het gelijk-heidsbeginsel en het beginsel van fair play. Over de vraag of de fiscus in een concreet geval bij het verzamelen van informatie is gebleven binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden, en of hij daarbij heeft gehandeld in overeenstemming met verdragen en met beginselen van behoorlijk bestuur, kan discussie ontstaan. Hetzelfde geldt voor de omvang van iemands administratie- en bewaarplicht, aangezien de AWR deze verplichtingen slechts globaal omschrijft.

 

Dergelijke discussies kunnen van groot praktisch belang zijn, omdat het verstrekken van de informatie waar de fiscus om vraagt en het voeren en bewaren van een uitgebreide administratie veel tijd, moeite en geld kunnen kosten.

TCF Consult draagt bij deze discussies te voorkomen en zorgt voor oplossingen.

 

Onze diensten omvatten onder meer het volgende:

  • Het analyseren en adviseren ter zake van de omvang van administratieve verplichtingen zowle digitaal als analoog;

  • Het analyseren van de tijdens en na een belastingcontrole aan de orde zijnde bewijslast verdeling en in voorkomend geval het opstellen van een advies ter zake;

  • Het uitvoeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen Informatie-beschikkingen

  • Het vertegenwoordigen en het verlenen van bijstand tijdens de belastingcontrole;

  • Beoordeling van en advisering ter zake van uitgebrachte (concept) controlerapporten;

  • Beoordeling van en advisering ter zake van opgelegde boetes en renten;

  • Het vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures ter zake van aangebrachte correcties, boetes en renten;

  • Het begeleiden en adviseren ter zake van uit opgelegde aanslagen voortkomende betalingsverplichtingen.

     

Kennis maken?
043 234 00 20
info@tcfconsult.nl